O centru

Představení Centra náhradní rodinné péče Domov a rodina

Zde jsou informace o fungování centra a rozsah poskytované sociálně-právní ochrany...

Náš veřejný závazek

Náš veřejný závazek

Příběh Centra Domov a rodina

Centrum náhradní rodinné péče vzniklo v roce 2009 z iniciativy pěstounských rodin a pracovníků OSPOD Vrchlabí v rámci občanského sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z. s. Důvodem byla potřeba vzájemné podpory a spolupráce pěstounů v oblasti pěstounské péče. V roce 2013 při novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsme zažádali o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany a nabídli tak své zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče. Centrum poskytuje tyto činnosti:

  • uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
  • poskytujeme poradenství osobám s dohodou
  • poskytujeme poradenství a pomoc pěstounům, osvojitelům nebo žadatelům o svěření dítěte

Poslání, aneb co centrum vlastně dělá:

Podporujeme děti v přirozeném vývoji v rodinném prostředí a náhradní rodinu ve zvládání péče o děti prostřednictvím odborných, vzdělávacích, poradenských a volnočasových činností

Cíle k naplňování našeho poslání

Podpora v zajišťování zdravého a kvalitního života dětí umístěných v náhradní rodině

Vyrovnávání se s historií dítěte v náhradní rodině a zachování nebo rozvoj jeho původních rodinných vazeb

Doprovázení pěstounů a jejich rodin při výkonu péče o svěřené dítě a rozvoj jejich kompetencí vzdělávací a odbornou činností

Informování klientů, zájemců a veřejnosti o činnosti našeho centra a propagace náhradní rodinné péče

Pomoc při řešení situací v náhradní rodině se snahou zmírnit riziko selhávání náhradní rodinné péče

Mezinárodní spolupráce s organizacemi působícími v náhradní rodinné péči a sdílení zkušeností ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Zásady, kterými se při realizaci výkonu sociálně-právní ochrany řídíme:

Respekt ke každému člověku, jeho jedinečnosti a potřebám. Předním hlediskem všech činností je zájem o blaho dítěte

Partnerský, spolupracující a nediskriminující přístup ke všem klientům. Jednáme s klienty a spolupracujícími subjekty vždy transparentně

Dodržování platných zákonů, mezinárodních dokumentů a standardů sociálně právní ochrany

Podpora rozvíjení kompetencí náhradních rodičů a profesního růstu našich pracovníků

Pracovníci se řídí Etickým kodexem, vnitřními metodikami a mají možnost využít intervize a podpory ze strany nezávislého odborníka

Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi a jednotlivci v rámci náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí

Cílová skupina našeho centra

Dítě, které požádá o pomoc z důvodů ohrožení života nebo porušování práv (§ 8 ZSPOD)

Osoby pečující nebo osoby v evidenci z Libereckého nebo Královéhradeckého kraje

Děti umístěné do náhradní rodinné péče

Osoby v náhradní rodině nebo osoby blízké podílející se také na péči či výchově dítěte

Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči

Výroční zprávy

Výroční zprávy podávají informaci o vývoji centra a prezentují naši práci

Dokumenty

Zde naleznete dokumenty přispívající k transparentnosti našeho centra

Přesunout se na začátek