O centru

Představení Centra náhradní rodinné péče Domov a rodina

Zde jsou informace o fungování centra a rozsah poskytované sociálně-právní ochrany...

Mapa působnosti
Působnost Centra Domov a rodina

Centra pro výkon SPO naleznete na adresách:

Vrchlabí, Pražská 1548

Semily, Dělnická 243

Turnov, Antonína Dvořáka 2243

Náš veřejný závazek

Náš veřejný závazek

Příběh Centra Domov a rodina

Centrum náhradní rodinné péče vzniklo v roce 2009 z iniciativy pěstounských rodin a pracovníků OSPOD Vrchlabí v rámci občanského sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z. s. Důvodem byla potřeba vzájemné podpory a spolupráce pěstounů v oblasti pěstounské péče. V roce 2013 při novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsme zažádali o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany a nabídli tak své zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče. Centrum poskytuje na základě vydaného pověření výkonu sociálně-právní ochrany tyto činnosti:

  • uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona (§ 48 odst. 2 písm. d zákona) 
  • poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči a fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d, § 11 odst. 2 písm. c zákona)
  • poskytujeme výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona), a sledujeme výkon této péče (§ 48 odst. 2 písm. f )

Mezi uvedené činnosti patří:

Doprovázení  pěstounů při výkonu péče o svěřené děti prostřednictvím klíčového pracovníka

Poskytování základního poradenství osobám pečujícím a osobám v evidenci

Poskytování odborných služeb souvisejících s výkonem pěstounské péče (psychologická, terapeutická…)

Zvyšování kompetencí pěstounů ve výchově svěřených dětí prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit

Odlehčovací a respitní péče pomocí příspěvků na tábory dětí, zprostředkováním hlídání či organizováním volnočasových aktivit pro děti

Zprostředkování asistovaných kontaktů dětí a náhradních rodin s biologickou rodinou

Sledování výkonu pěstounské péče, hájení zájmů dítěte a pravidelné podávání zpráv o výkonu PP příslušným orgánům SPOD

Poskytování informačních a poradenských služeb zájemcům a žadatelům o pěstounskou péči

Poskytování odpovídající pomoci každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv (§ 8 ZSPOD)

Poskytování základního poradenství, odborných služeb a zvyšování kompetencí u osob žijících v náhradní rodině a podílejících se na péči či výchově dítěte v NRP

Poslání, aneb co centrum vlastně dělá:

Podporujeme děti v přirozeném vývoji v rodinném prostředí a náhradní rodinu ve zvládání péče o děti prostřednictvím odborných, vzdělávacích, poradenských a volnočasových činností

Cíle k naplňování našeho poslání

Podpora v zajišťování zdravého a kvalitního života dětí umístěných v náhradní rodině

V nejlepším zájmu dítěte podporovat jeho původní rodinné vazby a pomáhat při vyrovnávání se s jeho historií

Doprovázení pěstounů a jejich rodin při výkonu péče o svěřené dítě a rozvoj jejich kompetencí vzdělávací a odbornou činností

Při řešení situací v náhradní rodině odbornou činností předcházet riziku selhání náhradní rodinné péče

Informování klientů, zájemců a veřejnosti o činnosti našeho centra a propagace náhradní rodinné péče

Mezinárodní spolupráce s organizacemi působícími v náhradní rodinné péči a sdílení zkušeností ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Zásady, kterými se při realizaci výkonu sociálně-právní ochrany řídíme:

Respekt ke každému člověku, jeho jedinečnosti a potřebám. Předním hlediskem všech činností je zájem o blaho dítěte

Partnerský, spolupracující a nediskriminující přístup ke všem klientům. Jednáme s klienty a spolupracujícími subjekty vždy transparentně

Dodržování platných zákonů, mezinárodních dokumentů a standardů sociálně právní ochrany

Podpora rozvíjení kompetencí náhradních rodičů a profesního růstu našich pracovníků

Pracovníci se řídí Etickým kodexem, vnitřními metodikami a mají možnost využít intervize a podpory ze strany nezávislého odborníka

Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi a jednotlivci v rámci náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí

Cílová skupina našeho centra

Dítě, které požádá o pomoc z důvodů ohrožení života nebo porušování práv (§ 8 ZSPOD)

Osoby pečující nebo osoby v evidenci z Libereckého nebo Královéhradeckého kraje

Děti umístěné do náhradní rodinné péče

Osoby žijící v náhradní rodině a podílející se se na péči či výchově dítěte

Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte (§ 9 ZSPOD)

Výroční zprávy

Výroční zprávy podávají informaci o vývoji centra a prezentují naši práci

Dokumenty

Zde naleznete dokumenty přispívající k transparentnosti našeho centra

Přesunout se na začátek