Pro klienty

Informace pro klienty našeho centra s uzavřenou dohodou

pokud klienti potřebují pomoc...

Dokumenty navazující na dohodu o výkonu pěstounské péče

Směrnice poskytované péče

Maximální rozsah podpory a pomoci pro klienty centra je blíže specifikován v dokumentu Směrnice poskytované péče vydávané poskytovatelem pro dané období.

Přidělení klíčového pracovníka

Současně s podpisem dohody o výkonu pěstounské péče je pěstounům písemně přidělena osoba klíčového pracovníka, která je v pravidelném kontaktu s rodinou a pěstouny, společně plánují a realizují všechny služby a vyřizuje finance

Dohoda o poskytování výchovné a poradenské péče

V případě potřeby zapojení celé náhradní rodiny, může být vytvořena dohoda, kdy uživatelem bude osoba blízká pěstounovi i svěřenému dítěti, která s nimi žije ve společné domácnosti a podílí se na výchově svěřeného dítě. Může se jednat o manžela, družku pěstouna atd.

Plán podpory dítěte a rodiny

Plán definuje potřeby pěstounů,  svěřeného dítěte, případně dalších osob (členové pěstounské rodiny, rodiče atd.). Specifikuje také potřeby (jaká služba bude poskytnuta atd.) a vyhodnocuje poskytnutou pomoc.

Vzdělávací plán

Osoby pečující a osoby v evidenci jsou povinny zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě. Na základě zjištěných kompetencí je s pěstounem vypracován vzdělávací plán s vhodnou skladbou vzdělávání.

Evaluační dotazníky

Klientům jsou předávány hodnotící dotazníky, které mají za cíl zmapovat naše činnosti a  aktivity. Informace poskytnuté od klientů nám pomohou při zlepšení organizace následujících aktivit.

Přesunout se na začátek