Pages Navigation Menu

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Pokud se však rodiče nechtějí nebo nemohou o své děti starat a ty tak nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní výchovy. Odebrání dítěte z rodiny je obecně považováno za nejkrajnější řešení. Náhradní výchova je potom uskutečňována prostřednictvím náhradní rodinné péče nebo ústavní péče.

Náhradní rodinná péče dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Ze zákona o rodině a podle mezinárodních úmluv má náhradní rodinná péče přednost před ústavní výchovou. Péče o děti v ústavních zařízeních velice obtížně nahrazuje rodinné prostředí a neposkytuje dítěti optimální podmínky pro jeho zdárný vývoj. Následky způsobené setrváním dítěte v ústavním zařízení dokazují četné studie a výzkumy.

Formy náhradní rodinné péče

  • svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
  • pěstounská péče
  • poručenství
  • osvojení

Pěstounská péče

 Pěstounská péče je určena dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, avšak nejsou právně volné k osvojení a ani nebyly přijaty do péče jiné fyzické osoby. Do této formy náhradní rodinné péče je dítě svěřeno na základě rozhodnutí soudu, a také jedině soud může pěstounskou péči zrušit. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.

Tato forma náhradní rodinné péče zajišťuje přiměřené hmotné zabezpečení dítěte i odměnu těm, kteří se ho ujali. Rodičům dítěte zůstává zachována rodičovská zodpovědnost (práva a povinnosti vůči dítěti v určitém rozsahu – např.: kontakt s dítětem). Pěstounům je rozsah jejich práv a povinností vymezen soudním rozhodnutím. Osobně pečují o dítě, jsou odpovědní za jeho výchovu, zastupují ho. Pěstouni jsou za svou činnost státem podporováni přiměřenou odměnou a také hmotným zabezpečením pro přijaté dítě. Vzhledem k náročnosti pěstounské péče mají pěstouni povinnost sepisovat Dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací, která by jim měla být nápomocná prostřednictvím svých nabízených služeb.

Cílem pěstounské péče je návrat dítěte do své původní rodiny, pokud k tomu budou uzpůsobeny podmínky a možnosti biologických rodičů.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Hlavním účelem je poskytnout rodičům čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro něj našla jiná vhodná stabilní rodina. Dítě se tak vyhne umístění do ústavních zařízení. Jedná se o institut krizový a pouze přechodný. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. Do pěstounské péče na přechodnou dobu je dítě soudně svěřeno z těchto důvodů:

  • rodič dítěte se nemůže o dítě ze závažných důvodů dočasně postarat
  • čeká-li se na uplynutí doby od narození dítěte, po kterém je možné dát dítě do osvojení
  • čeká-li se na pravomocné rozhodnutí soudu o nezájmu rodičů

Pěstounskou péči na přechodnou dobu může poskytovat pouze osoba za tímto účelem odborně proškolená a zařazená do evidence osob vhodných k výkonu této formy náhradní rodinné péče. Důležitým předpokladem pro výkon tohoto druhu pěstounství je profesionální přístup pěstouna, naplněné rodičovství a určitá životní zralost. Pěstoun pobírá od státu finanční odměnu, a to i v případě, kdy čeká na svěření dalšího dítěte do péče.

 

 

Zdroje:

www.mpsv.cz

www.nahradnirodina.cz

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.